نام نام خانوادگی استان اداره مرتبط گروه خدمت شماره تماس آدرس سامانه ایمیل آدرس
دکتر سید رضا دیباور آذربایجان شرقی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 041 34440028 cert.ivo.ir health.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر جواد پورماجد آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 041 34440028 cert.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر جواد پورماجد آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 041 34440028 cert.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر علی سمواتیان آذربایجان شرقی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 041 34440028 e.ivo.ir qu.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر جواد پورماجد آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 041 34440028 cert.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر سید رضا دیباور آذربایجان شرقی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 041 34440028 cert.ivo.ir health.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر علی سمواتیان آذربایجان شرقی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 041 34440028 e.ivo.ir qu.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر جواد پورماجد آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 041 34440028 cert.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر ودود فدای حسینی آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 041 34440028 d.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر جواد پورماجد آذربایجان شرقی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 041 34440028 cert.ivo.ir ptl.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر علی سمواتیان آذربایجان شرقی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 041 34440028 e.ivo.ir qu.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر سید رضا دیباور آذربایجان شرقی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 041 34440028 cert.ivo.ir health.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
خانم نسرین روحی آذربایجان شرقی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir health.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر محمدحسین مسعودی آذربایجان شرقی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir pdcs.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر بهروز احمدزاده آذربایجان شرقی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir adcs.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر علی سمواتیان آذربایجان شرقی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 trace.ivo.ir qu.eazar@ivo.ir تبریز: خیابان راه آهن، ایستگاه خطیب، اول خیابان دامپزشکی
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57176
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57177
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57178
دکتر محمد سلیمی راد آذربایجان غربی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 23932770980 e.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57179
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57180
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57181
دکتر محمد سلیمی راد آذربایجان غربی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 23932770980 e.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57182
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57183
دکتر لطیف علیزاده آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 23932770980 d.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57184
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57185
دکتر محمد سلیمی راد آذربایجان غربی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 23932770980 e.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57186
دکتر محمدرضا امانی آذربایجان غربی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 23932770980 cert.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57187
دکتر خسرو رستمی، دکتر لطیف علیزاده آذربایجان غربی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 23932770980 gis.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57188
دکتر خسرو رستمی، دکتر لطیف علیزاده آذربایجان غربی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 23932770980 gis.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57189
دکتر خسرو رستمی، دکتر لطیف علیزاده آذربایجان غربی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 23932770980 gis.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57190
دکتر محمد سلیمی راد آذربایجان غربی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 23932770980 trace.ivo.ir ارومیه، آزادی روبروی پارک ساعت، صندوق پستی : 1134 کد پستی 17695 – 57191
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر اصغری کیان اردبیل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 4533397124 e.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر اصغری کیان اردبیل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 4533397124 e.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر فرامرز جهدی اردبیل دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 4533397124 d.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر اصغری کیان اردبیل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 4533397124 e.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر محمد رضا منیری اردبیل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 4533397124 cert.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر بابک معترض اردبیل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 4533397124 gis.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر بابک معترض اردبیل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 4533397124 gis.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر بابک معترض اردبیل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 4533397124 gis.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
دکتر اصغری کیان اردبیل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 4533397124 trace.ivo.ir اردبیل- بزرگراه شهدا - خیابان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
سیدرضا موسوی اصفهان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 37800816 e.ivo.ir qu.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
سیدرضا موسوی اصفهان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 37800816 e.ivo.ir qu.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
منصور کیمیایی اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 37800816 d.ivo.ir ptl.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
سیدرضا موسوی اصفهان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 37800816 e.ivo.ir qu.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحیدرضا خامسی پور اصفهان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 37800816 cert.ivo.ir health.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحید مقدس - مصطفی کردآبادی اصفهان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 37800816 gis.ivo.ir pdcs.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحید مقدس - مصطفی کردآبادی اصفهان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 37800816 gis.ivo.ir pdcs.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
وحید مقدس - مصطفی کردآبادی اصفهان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 37800816 gis.ivo.ir pdcs.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
سیدرضا موسوی اصفهان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 37800816 trace.ivo.ir qu.isfahan@ivo.ir اصفهان بلوارکشاورز شهرک امیریه
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم آنیتا شادروز البرز دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 2632733292 e.ivo.ir qu.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم آنیتا شادروز البرز دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2632733292 e.ivo.ir qu.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم دکتر مینا جعفری البرز دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 2632733292 d.ivo.ir ptl.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم آنیتا شادروز البرز دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2632733292 e.ivo.ir qu.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم عظیمه شمسی پور البرز دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2632733292 cert.ivo.ir health.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
آقای دکتر سعید حسنی انزابی البرز دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2632733292 gis.ivo.ir pdcs.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
آقای دکتر سعید حسنی انزابی البرز دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2632733292 gis.ivo.ir pdcs.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
آقای دکتر سعید حسنی انزابی البرز دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2632733292 gis.ivo.ir pdcs.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
خانم آنیتا شادروز البرز دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2632733292 trace.ivo.ir qu.alborz@ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
دکتر محمد رضا منیری البرز دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 4533397124 cert.ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
دکتر محمد رضا منیری البرز دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 4533397124 cert.ivo.ir کرج-ابتدای جاده محمدشهر(نوروز آباد)-روبروی ایستگاه مترو محمدشهر
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
عظیم پیرانی ایلام دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 8433331498 e.ivo.ir qu.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
عظیم پیرانی ایلام دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8433331498 e.ivo.ir qu.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
روح اله یوسفوند ایلام دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 8433331498 d.ivo.ir ptl.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
عظیم پیرانی ایلام دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8433331498 e.ivo.ir qu.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
حسین بشاره صیفی ایلام دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8433331498 cert.ivo.ir health.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
مجید خادمی ایلام دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8433331498 gis.ivo.ir pdcs.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
مجید خادمی ایلام دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8433331498 gis.ivo.ir pdcs.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
مجید خادمی ایلام دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8433331498 gis.ivo.ir pdcs.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
عظیم پیرانی ایلام دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8433331498 trace.ivo.ir qu.ilam@ivo.ir ایلام، خیابان آیت اله حیدری
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
حسن بازیار بوشهر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 7733333007 e.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
حسن بازیار بوشهر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 7733333007 e.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
فرزانه افری بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 7733333007 d.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
حسن بازیار بوشهر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 7733333007 e.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمدرضا عباسی بوشهر دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 7733333007 cert.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
قاسم کاوه فرد بوشهر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7733333007 gis.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
قاسم کاوه فرد بوشهر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7733333007 gis.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
قاسم کاوه فرد بوشهر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7733333007 gis.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
حسن بازیار بوشهر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7733333007 trace.ivo.ir ivoboshehr@ivo.ir بوشهر، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
دکتر الهه محمدی تهران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 021-44783060 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 021-44783061 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 021-44783062 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محمدحسن علوی تهران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 021-44783063 e.ivo.ir qu.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 021-44783064 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 021-44783065 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محمدحسن علوی تهران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 021-44783066 e.ivo.ir qu.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 021-44783067 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر فرزان فلاحتی تهران دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 021-44783068 d.ivo.ir ptl.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 021-44783069 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محمدحسن علوی تهران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 021-44783070 e.ivo.ir qu.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر الهه محمدی تهران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 021-44783071 cert.ivo.ir health.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محسن رضایی تهران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 021-44783072 gis.ivo.ir pdcs.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محسن رضایی تهران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 021-44783073 gis.ivo.ir pdcs.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محسن رضایی تهران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 021-44783074 gis.ivo.ir pdcs.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
دکتر محمدحسن علوی تهران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 021-44783075 trace.ivo.ir qu.tehran@ivo.ir تهران،کیلومتر 15 تهران-کرج بلوار پژوهش-اداره کل دامپزشکی استان تهران
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 03833339008-123 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 03833339008-124 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 03833339008-125 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسین فروزنده چهارمحال و بختیاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 03833339008-126 e.ivo.ir qu.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 03833339008-127 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 03833339008-128 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسین فروزنده چهارمحال و بختیاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 03833339008-129 e.ivo.ir qu.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 03833339008-130 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
عباس گنجی چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 03833339008-131 d.ivo.ir pti.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 03833339008-132 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسین فروزنده چهارمحال و بختیاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 03833339008-133 e.ivo.ir qu.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
معصومه حیدری چهارمحال و بختیاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 03833339008-134 cert.ivo.ir health.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسن محمدی چهارمحال و بختیاری دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 03833339008-135 gis.ivo.ir pdcs.chba@ivo..ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسن محمدی چهارمحال و بختیاری دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 03833339008-136 gis.ivo.ir pdcs.chba@ivo..ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسن محمدی چهارمحال و بختیاری دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 03833339008-137 gis.ivo.ir pdcs.chba@ivo..ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
حسین فروزنده چهارمحال و بختیاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 03833339008-138 trace.ivo.ir qu.chba@ivo.ir شهرکرد، سه راهی خوزستان، اداره کل دامپزشکی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 5632233821-3-138 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 5632233821-3-139 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 5632233821-3-140 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر محمد شفائی خراسان جنوبی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 5632233821-3-141 e.ivo.ir qu.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5632233821-3-142 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5632233821-3-143 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر محمد شفائی خراسان جنوبی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5632233821-3-144 e.ivo.ir qu.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5632233821-3-145 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر فاطمه صباغ زاده خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 5632233821-3-146 d.ivo.ir ptl.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 5632233821-3-147 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر محمد شفائی خراسان جنوبی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5632233821-3-148 e.ivo.ir qu.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر مریم ملکی خراسان جنوبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5632233821-3-149 cert.ivo.ir health.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر قاسم عجم خراسان جنوبی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5632233821-3-150 gis.ivo.ir pdcs.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر قاسم عجم خراسان جنوبی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5632233821-3-151 gis.ivo.ir pdcs.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر قاسم عجم خراسان جنوبی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5632233821-3-152 gis.ivo.ir pdcs.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
دکتر محمد شفائی خراسان جنوبی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5632233821-3-153 trace.ivo.ir qu.skh@ivo.ir بیرجند، میدان آزادی، جمهوری اسلامی ، پشت پارک آزادی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمد علی کامل فرزنی خراسان رضوی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 5136228111 e.ivo.ir qu.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمد علی کامل فرزنی خراسان رضوی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5136228111 e.ivo.ir qu.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
ابوالقاسم ماروسی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 5136228111 d.ivo.ir ptl.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمد علی کامل فرزنی خراسان رضوی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5136228111 e.ivo.ir qu.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
مصیب خادمی خراسان رضوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5136228111 cert.ivo.ir health.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
علیرضا شهرام شرقی خراسان رضوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5136228111 gis.ivo.ir pdcs.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
علیرضا شهرام شرقی خراسان رضوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5136228111 gis.ivo.ir pdcs.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
علیرضا شهرام شرقی خراسان رضوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5136228111 gis.ivo.ir pdcs.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
محمد علی کامل فرزنی خراسان رضوی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5136228111 trace.ivo.ir qu.rkh@ivo.ir مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم- بین پیامبر اعظم 26 و بزرگراه هاشمی رفسنجانی
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
محمد علی کامل فرزنی خراسان شمالی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 5832740326 e.ivo.ir qu.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
محمد علی کامل فرزنی خراسان شمالی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5832740326 e.ivo.ir qu.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی شفیع پور خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 5832740326 d.ivo.ir ptl.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
محمد علی کامل فرزنی خراسان شمالی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5832740326 e.ivo.ir qu.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
علی اکبر دلیر صحرایی خراسان شمالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 5832740326 cert.ivo.ir health.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
فرزین حسینی خراسان شمالی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5832740326 gis.ivo.ir pdcs.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
فرزین حسینی خراسان شمالی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5832740326 gis.ivo.ir pdcs.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
فرزین حسینی خراسان شمالی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5832740326 gis.ivo.ir pdcs.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
محمد علی کامل فرزنی خراسان شمالی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 5832740326 trace.ivo.ir qu.nkh@ivo.ir بجنورد - بلوار پیامبر اعظم(ص)
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
مهدی سیاح زاده خوزستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 6133368108 e.ivo.ir qu.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
مهدی سیاح زاده خوزستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 6133368108 e.ivo.ir qu.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
رضا کچوئی سفید دشتی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 6133368108 d.ivo.ir ptl.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
مهدی سیاح زاده خوزستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 6133368108 e.ivo.ir qu.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محسن نوراله دزفولی خوزستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 6133368108 cert.ivo.ir health.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محمد آنتیک چی خوزستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 6133368108 gis.ivo.ir adcs.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محمد آنتیک چی خوزستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 6133368108 gis.ivo.ir adcs.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
محمد آنتیک چی خوزستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 6133368108 gis.ivo.ir adcs.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
مهدی سیاح زاده خوزستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 6133368108 trace.ivo.ir qu.khuzestan@ivo.ir خوزستان، اهواز،فلکه دانشگاه پشت استادیوم تختی، روبروی اداره کل ورزش و جوانان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر علیرضا بهروزی زنجان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 2433016143 e.ivo.ir qu.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر علیرضا بهروزی زنجان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2433016143 e.ivo.ir qu.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر حسین ابراری زنجان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 2433016143 d.ivo.ir ptl.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر علیرضا بهروزی زنجان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2433016143 e.ivo.ir qu.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر بابک لطف الهی زنجان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2433016143 cert.ivo.ir health.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر امیرعلی کلانتری زنجان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2433016143 gis.ivo.ir pdcs.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر امیرعلی کلانتری زنجان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2433016143 gis.ivo.ir pdcs.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر امیرعلی کلانتری زنجان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2433016143 gis.ivo.ir pdcs.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر علیرضا بهروزی زنجان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2433016143 trace.ivo.ir qu.zanjan@ivo.ir زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت، اداره کل دامپزشکی استان زنجان
دکتر علی قندالی سمنان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 02333447625 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 02333447626 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 02333447627 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
حسن آفاق سمنان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 02333447628 e.ivo.ir qu.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 02333447629 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 02333447630 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
حسن آفاق سمنان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 02333447631 e.ivo.ir qu.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 02333447632 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر سمیه فقانی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 02333447633 d.ivo.ir ptl.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 02333447634 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
حسن آفاق سمنان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 02333447635 e.ivo.ir qu.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی قندالی سمنان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 02333447636 cert.ivo.ir health.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی جاویدپور سمنان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02333447637 gis.ivo.ir pdcs.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی جاویدپور سمنان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02333447638 gis.ivo.ir pdcs.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
دکتر علی جاویدپور سمنان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02333447639 gis.ivo.ir pdcs.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
حسن آفاق سمنان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02333447640 trace.ivo.ir qu.semnan@ivo.ir سمنان- میدان شهید علامه مطهری - اداره کل دامپزشکی
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 05433517048-51 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 05433517048-52 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 05433517048-53 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
مسعود چالیش سیستان و بلوچستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 05433517048-54 e.ivo.ir qu.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 05433517048-55 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 05433517048-56 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
مسعود چالیش سیستان و بلوچستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 05433517048-57 e.ivo.ir qu.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 05433517048-58 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
دکتر روح ا... زاهدی سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 05433517048-59 d.ivo.ir ptl.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 05433517048-60 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
مسعود چالیش سیستان و بلوچستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 05433517048-61 e.ivo.ir qu.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
ناصر شه بخش سیستان و بلوچستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 05433517048-62 cert.ivo.ir health.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
دکتر محمدکریم پورمند سیستان و بلوچستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 05433517048-63 gis.ivo.ir pdcs.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
دکتر محمدکریم پورمند سیستان و بلوچستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 05433517048-64 gis.ivo.ir pdcs.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
دکتر محمدکریم پورمند سیستان و بلوچستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 05433517048-65 gis.ivo.ir pdcs.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
مسعود چالیش سیستان و بلوچستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 05433517048-66 trace.ivo.ir qu.siba@ivo.ir زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 02833333625-150 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 02833333625-151 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 02833333625-150 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
بهروز غیاثوند قزوین دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 02833333625-153 e.ivo.ir qu.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 02833333625-150 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 02833333625-150 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
بهروز غیاثوند قزوین دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 02833333625-170 e.ivo.ir qu.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر پریست رحیمی قزوین دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 02833333625-157 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر پریسا رحیمی قزوین دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 02833333625-430 d.ivo.ir ptl.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر پریسا رحیمی قزوین دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 02833333625-430 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
بهروز غیاثوند قزوین دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 02833333625-170 e.ivo.ir qu.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر راول غلامپور اقدمی قزوین دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 02833333625-150 cert.ivo.ir health.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر غلامرضا توکلی قزوین دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02833333625-120 gis.ivo.ir head.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر غلامرضا توکلی قزوین دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02833333625-120 gis.ivo.ir head.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
دکتر غلامرضا توکلی قزوین دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02833333625-120 gis.ivo.ir head.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
بهروز غیاثوند قزوین دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 02833333625-170 trace.ivo.ir qu.qazvin@ivo.ir قزوین فلسطین غربی چهارراه عمران اداره کل دامپزشکی
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
یاسر احمدی نژاد قم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 2536123413 e.ivo.ir int.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
یاسر احمدی نژاد قم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2536123413 e.ivo.ir int.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسن جعفری اروری قم دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 2536123413 d.ivo.ir ptl.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
یاسر احمدی نژاد قم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2536123413 e.ivo.ir int.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
حسین ابراهیمی سلیمی قم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 2536123413 cert.ivo.ir health.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
محمدحسن کرمی احمدآبادی قم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2536123413 gis.ivo.ir pdcs.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
محمدحسن کرمی احمدآبادی قم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2536123413 gis.ivo.ir pdcs.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
محمدحسن کرمی احمدآبادی قم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2536123413 gis.ivo.ir pdcs.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
یاسر احمدی نژاد قم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 2536123413 trace.ivo.ir int.qom@ivo.ir قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 087-33415241 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 087-33415242 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 087-33415243 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
خانم دکتر گلاله قادرمزی کردستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 087-33415244 e.ivo.ir ptl.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 087-33415245 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 087-33415246 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر کامران زیباکردار کردستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 087-33415247 e.ivo.ir qu.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 087-33415248 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
خانم دکتر گلاله قادرمزی کردستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 087-33415249 d.ivo.ir ptl.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر محمد طاهر پارسافر کردستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 087-33415250 cert.ivo.ir health.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر کامران زیباکردار کردستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 087-33415251 e.ivo.ir qu.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر کامران زیباکردار کردستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 087-33415252 cert.ivo.ir qu.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر فرزاد رحمانی کردستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 087-33415253 gis.ivo.ir adcs.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر صابر صلواتی کردستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 087-33415254 gis.ivo.ir pdcs.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر پویا رجبی نیا کردستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 087-33415255 gis.ivo.ir aqdcs.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
دکتر کامران زیباکردار کردستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 087-33415256 trace.ivo.ir qu.kordestan@ivo.ir سنندج،کیلومتر اول جاده سنندج همدان، ابتدای جاده فرعی روستای برازان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
علیرضا سلطانی کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 3432110016 e.ivo.ir qu.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
علیرضا سلطانی کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 3432110016 e.ivo.ir qu.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
جعفر محمودی کرمان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 3432110016 d.ivo.ir ptl.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
علیرضا سلطانی کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 3432110016 e.ivo.ir qu.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
مینا قاضی زاده کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 3432110016 cert.ivo.ir health.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
سید سجاد حسینی نسب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3432110016 gis.ivo.ir adcs.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
سید سجاد حسینی نسب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3432110016 gis.ivo.ir adcs.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
سید سجاد حسینی نسب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3432110016 gis.ivo.ir adcs.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
علیرضا سلطانی کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3432110016 trace.ivo.ir qu.kerman@ivo.ir کرمان، کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر محبوبه مشایخی جنوب کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 3443215612 e.ivo.ir qu.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر محبوبه مشایخی جنوب کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 3443215612 e.ivo.ir qu.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مریم فاطمی جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 3443215612 d.ivo.ir ptl.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر محبوبه مشایخی جنوب کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 3443215612 e.ivo.ir qu.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مطهره ستائی مختاری جنوب کرمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 3443215612 cert.ivo.ir health.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مرضیه امینی روش جنوب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3443215612 gis.ivo.ir adcs.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مرضیه امینی روش جنوب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3443215612 gis.ivo.ir adcs.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر مرضیه امینی روش جنوب کرمان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3443215612 gis.ivo.ir adcs.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
دکتر محبوبه مشایخی جنوب کرمان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 3443215612 trace.ivo.ir qu.jika @ivo.ir جیرفت، چهارراه کلینیک ، خیابان هفت تیر شرقی
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رسول محمدی جاوید کرمانشاه دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 8338358864 e.ivo.ir qu.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رسول محمدی جاوید کرمانشاه دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8338358864 e.ivo.ir qu.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
صیاد غلامی کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 8338358864 d.ivo.ir ptl.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رسول محمدی جاوید کرمانشاه دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8338358864 e.ivo.ir qu.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رامین سمیعیان کرمانشاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8338358864 cert.ivo.ir health.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
علیرضا حیدری کرمانشاه دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8338358864 gis.ivo.ir pdcs.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
علیرضا حیدری کرمانشاه دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8338358864 gis.ivo.ir pdcs.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
علیرضا حیدری کرمانشاه دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8338358864 gis.ivo.ir pdcs.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
رسول محمدی جاوید کرمانشاه دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8338358864 trace.ivo.ir qu.kermanshah@ivo.ir کرمانشاه، بلوار جام جم(کشاورز) ، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترخدارحم موسوی کهگیلویه و بویراحمد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 7433223316 e.ivo.ir qu.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترخدارحم موسوی کهگیلویه و بویراحمد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 7433223316 e.ivo.ir qu.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترحسن عبدالی کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 7433223316 d.ivo.ir ptl.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترخدارحم موسوی کهگیلویه و بویراحمد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 7433223316 e.ivo.ir qu.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترسیدمختار رجائی فر کهگیلویه و بویراحمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 7433223316 cert.ivo.ir health.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7433223316 gis.ivo.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7433223316 gis.ivo.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7433223316 gis.ivo.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
دکترخدارحم موسوی کهگیلویه و بویراحمد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 7433223316 trace.ivo.ir qu.kobo@ivo.org.ir یاسوج-خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان
علی اصغر گرزین گلستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
شهریار کتوک گلستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر گرزین گلستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر میرافضلی گلستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 1732420960 e.ivo.ir qu.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
شهریار کتوک گلستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر گرزین گلستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر میرافضلی گلستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 1732420960 e.ivo.ir qu.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر گرزین گلستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
محمد ابراهیم مختومی گلستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 1732420960 d.ivo.ir Ptl.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
شهریار کتوک گلستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر میرافضلی گلستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 1732420960 e.ivo.ir qu.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر گرزین گلستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 1732420960 cert.ivo.ir Health.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
ادریس کالیراد گلستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 1732420960 gis.ivo.ir pdcs.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
ادریس کالیراد گلستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 1732420960 gis.ivo.ir pdcs.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
ادریس کالیراد گلستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 1732420960 gis.ivo.ir pdcs.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
علی اصغر میرافضلی گلستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 1732420960 trace.ivo.ir qu.golestan@ivo.ir گرگان،کمربندی،جنب جاده زنگیان
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
مهرداد احمد راجی گیلان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 041 34440028 e.ivo.ir qu.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
مهرداد احمد راجی گیلان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 041 34440028 e.ivo.ir qu.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
ساسان پشتیبان گیلان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 041 34440028 d.ivo.ir ptl.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
مهرداد احمد راجی گیلان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 041 34440028 e.ivo.ir qu.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
محمد تقی عدالت زاده گیلان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 041 34440028 cert.ivo.ir health.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
فرشید حقانی گیلان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir pdcs.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
فرشید حقانی گیلان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir pdcs.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
فرشید حقانی گیلان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 gis.ivo.ir pdcs.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
مهرداد احمد راجی گیلان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 041 34440028 trace.ivo.ir qu.gilan@ivo.ir رشت، خیابان نامجو، روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت
باقر امرایی لرستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 06633303022-3 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 06633303022-4 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 06633303022-5 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
پریسا مختاری لرستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 06633303022-6 e.ivo.ir p.mokhtari@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 06633303022-7 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 06633303022-8 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
پریسا مختاری لرستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 06633303022-9 e.ivo.ir p.mokhtari@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 06633303022-10 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
مهرسا نعمتی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 06633303022-11 d.ivo.ir m.nemati@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 06633303022-12 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
پریسا مختاری لرستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 06633303022-13 e.ivo.ir p.mokhtari@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
باقر امرایی لرستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 06633303022-14 cert.ivo.ir m.amraiee@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
مدبر کرم الهی لرستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 06633303022-15 gis.ivo.ir m.keramollahi@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
مدبر کرم الهی لرستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 06633303022-16 gis.ivo.ir m.keramollahi@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
مدبر کرم الهی لرستان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 06633303022-17 gis.ivo.ir m.keramollahi@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
پریسا مختاری لرستان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 06633303022-18 trace.ivo.ir p.mokhtari@ivo.ir لرستان - خرم آباد بلوار جانبازان اداره کل دامپزشکی لرستان
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 33344081 health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 33344081 health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 33344081 health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
محمد آزادی مازندران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 33344081 e.ivo.ir qu.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 33344081 health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
محمد آزادی مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 33344081 e.ivo.ir qu.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 33344081 cert.ivo.ir health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
مرتضی طور مازندران ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 33344081 cert.ivo.ir ptl.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 33344081 cert.ivo.ir health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
محمد آزادی مازندران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 33344081 e.ivo.ir qu.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
علی اکبر نورزاده مازندران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 33344081 cert.ivo.ir health.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
سید سبحان عمادی جمالی مازندران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 33344081 gis.ivo.ir adcs.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
مجیدرضا شکری مازندران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 33344081 gis.ivo.ir pdcs.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
فرشته احمدی مازندران دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 33344081 gis.ivo.ir aqdcs.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
محمد آزادی مازندران دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 33344081 trace.ivo.ir qu.mazandaran@ivo.ir ساری میدان امام بلوار پاسداران روبروی شرکت شهرک صنعتی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سعید احمدلو مرکزی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 8632769005 e.ivo.ir qu.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سعید احمدلو مرکزی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8632769005 e.ivo.ir qu.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سید کمال سجادی مرکزی دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سید کمال سجادی مرکزی دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 8632769005 d.ivo.ir ptl.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سعید احمدلو مرکزی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8632769005 e.ivo.ir qu.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سیروس سلمان نژاد مرکزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8632769005 cert.ivo.ir health.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
افشین اسماعیلی مرکزی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8632769005 gis.ivo.ir pdcs.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
حسن اثنی عشری مرکزی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8632769005 gis.ivo.ir pdcs.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
مهدی جان محمدی مرکزی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8632769005 gis.ivo.ir pdcs.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سعید احمدلو مرکزی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8632769005 trace.ivo.ir qu.markazi@ivo.ir اراک، میدان شریعتی،ابتدای خیابان طالقانی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 07633662396-106 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 07633662396-107 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 07633662396-108 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید عنایت اله موسوی هرمزگان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 07633662396-109 e.ivo.ir enayat.moosavi@gmail.com بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 07633662396-110 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 07633662396-111 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید عنایت اله موسوی هرمزگان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 07633662396-112 e.ivo.ir enayat.moosavi@gmail.com بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 07633662396-113 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
فرحان آزاد شهرکی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 07633662396-114 d.ivo.ir fardinazad1358@gmail.com بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 07633662396-115 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید عنایت اله موسوی هرمزگان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 07633662396-116 e.ivo.ir enayat.moosavi@gmail.com بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 07633662396-117 cert.ivo.ir health.hormozgan@ivo.org.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
حمید خامه چی هرمزگان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 07633662396-118 gis.ivo.ir secr.hormozgan@ivo.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
حمید خامه چی هرمزگان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 07633662396-119 gis.ivo.ir secr.hormozgan@ivo.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
حمید خامه چی هرمزگان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 07633662396-120 gis.ivo.ir secr.hormozgan@ivo.ir بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
سید عنایت اله موسوی هرمزگان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 07633662396-121 trace.ivo.ir enayat.moosavi@gmail.com بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان طلوع، اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
مهدی طلائی همدان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 8132651801 e.ivo.ir qu.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8132651801 e.ivo.ir qu.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر درخشنده همدان دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 8132651801 d.ivo.ir ptl.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8132651801 e.ivo.ir qu.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
مهدی طلائی همدان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 8132651801 cert.ivo.ir health.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8132651801 gis.ivo.ir pdcs.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8132651801 gis.ivo.ir pdcs.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8132651801 gis.ivo.ir pdcs.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
دکتر بیات همدان دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 8132651801 trace.ivo.ir qu.hamedan@ivo.ir همدان، پل هوایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به روی اداره جهاد کشاورزی
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
نرگس حسینی یزد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 36237411 e.ivo.ir qu.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
نرگس حسینی یزد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 36237411 e.ivo.ir qu.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر دارو و درمان ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
محمد صادقی یزد دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 36237411 d.ivo.ir ptl.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر دارو و درمان ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
نرگس حسینی یزد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 36237411 e.ivo.ir qu.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
سید مهدی موسوی‌پور یزد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 36237411 cert.ivo.ir health.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
کریم زنگیلی یزد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 36237411 gis.ivo.ir pdcs.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
کریم زنگیلی یزد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 36237411 gis.ivo.ir pdcs.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
کریم زنگیلی یزد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 36237411 gis.ivo.ir pdcs.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
نرگس حسینی یزد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 36237411 trace.ivo.ir qu.yazd@ivo.ir یزد، ابتدای بلوار دانشجو، روبروی پیراپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان یزد
دکتر پارسی فارس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر دارو و درمان ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر رازقیان فارس دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 32323097 e.ivo.ir qu.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر دارو و درمان ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر رازقیان فارس دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 32323097 e.ivo.ir qu.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر وحدانی فارس دفتر دارو و درمان ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 32323097 d.ivo.ir ptl.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر رازقیان فارس دفتر قرنطینه و امنیت زیستی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 32323097 e.ivo.ir qu.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر پارسی فارس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 32323097 cert.ivo.ir health.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر شهریاری فارس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 32323097 gis.ivo.ir adcs.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر شهریاری فارس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 32323097 gis.ivo.ir adcs.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر شهریاری فارس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 32323097 gis.ivo.ir adcs.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس
دکتر رازقیان فارس دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 32323097 trace.ivo.ir qu.fars@ivo.ir شیراز، خیابان مشیرغربی، اداره کل دامپزشکی استان فارس