میز خدمت الکترونیک سازمان دامپزشکی کشور

به میز خدمت الکترونیک سازمان دامپزشکی کشور خوش آمدید. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و مسئولین به خدمات سازمان دامپزشکی طراحی شده است.

ارائه پروانه‏‏‌های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

13022551000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

ارائه پروانه‏‏‌های تاسیس و بهره‏‌برداری کارخانجات و کارگاه‏های دامپزشکی

13022552000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

ارائه پروانه‏‌های تاسیس و فعالیت مراکز و شرکت‏‌های خدمات دامپزشکی

13022553000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

ارائه گواهی بهداشتی کالاها و اماکن تحت نظارت دامپزشکی

13022554000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

021-88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل و دفتر امور دارو و درمان

021-88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل

021- 88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل و دفتر امور دارو و درمان

021-88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل

021-88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل

021-88953400 دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان-دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 - دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

13022555000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهدالشت عمومی و مواد غذایی

021-88953400 دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی

13022557000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی

13022558000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

نظارت بهداشتی بر اماکن، دام و محصولات دامی

13022559000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی دامپزشکی

13021204000

زیرخدمات

راهنمای استفاده
اطلاعات تکمیلی
دریافت خدمت
سوالات متداول
SLA
تماس با پاسخگویی

021-88953400 دفتر قرنطینه و امور بین الملل

021-88953400 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

021-44796892 مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

021-88953400 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

021-88953400 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

021-88953400 دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی