لیست خدمات الکترونیک

ارائه پروانه هاي بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000
ارائه پروانه هاي تاسیس و بهره برداری كارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000
ارائه پروانه هاي تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهاي خدمات دامپزشکی 13012553000
ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000
ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000
ارائه گواهي هاي بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000
ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000
ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000
نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000
ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000